Regulamin

 
pdf

Wzór umowy o organizację imprezy turystycznej

REGULAMIN OBOZÓW BODYCAMP

Jesteśmy wpisani do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych pod numerem 10774 i posiadamy gwarancję ubezpieczeniową w AXA TUiR S.A.

A.  Definicje

 1. BodyCamp – spółka CMM Sports spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie (31-230), ul. Pigonia 4/36, NIP 677-240-62- 83, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000629626. Email: kontakt[małpa]bodycamp.pl. Telefon: +48 536 812 550. Organizator obozów odchudzająco-kondycyjnych.
 2. Klient – uczestnik obozu organizowanego przez BodyCamp.
 3. Specjalista – osoba zatrudniona lub w inny sposób związana z BodyCamp, świadcząca w imieniu BodyCamp Usługi na rzecz Klienta.
 4. Usługa – świadczenia oferowane przez BodyCamp, w tym przede wszystkim obozy odchudzająco-kondycyjne BodyCamp.
 5. Strona internetowa – strona BodyCamp prowadzona pod adresem www.bodycamp.pl.
 6. Regulamin – niniejszy Regulamin (Klienta obowiązuje wersja Regulaminu z dnia zawarcia Umowy z BodyCamp).
 7. Umowa – oświadczenie Klienta o korzystaniu z Usług BodyCamp, Umowa może zostać zawarta również poprzez uregulowanie wynagrodzenia na rzecz BodyCamp.
 8. Opłata rezerwacyjna – kwota pobierana od Klienta w momencie dokonywania rezerwacji danej Usługi (obozu BodyCamp), za pośrednictwem płatności elektronicznej realizowanej w systemie płatniczym PayU. Opłata rezerwacyjna wnoszona jest na konto BodyCamp CMM Sports spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie (31-230), ul. Pigonia 4/36, NIP 677-242-39-09, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000693510. Email: kontakt[małpa]bodycamp.pl. Telefon: +48 883 278 100.

B.  Przedmiot Usług i zobowiązania Klienta

 1. Pełna oferta Usług przedstawiona jest na Stronie internetowej.
 2. Zawarcie Umowy przez Klienta z BodyCamp następuję w momencie dokonania Opłaty rezerwacyjnej. Dokonanie Opłaty rezerwacyjnej jest równoznaczne z akceptacją przez Klienta Regulaminu.
 3. BodyCamp nie gwarantuje osiągnięcia przez Klienta określonych rezultatów (założonych przez Klienta celów).
 4. Klient oświadcza, że wie, iż osiągnięcie jakichkolwiek celów treningowych lub dietetycznych jest procesem złożonym, w znacznej mierze zależnym od indywidualnych uwarunkowań.
 5. Klient oświadcza, że korzysta z Usługi BodyCamp na własne życzenie i ryzyko, w celu wystawienia swojego organizmu na wysiłek fizyczny oraz dietę. Klient oświadcza, że ma świadomość, że może doświadczyć skaleczeń, kontuzji, w tym m.in. otarć, skręceń, zwichnięć, obić i złamań, a także ukąszeń, wyziębienia oraz wszelkiego rodzaju niedogodności związanych z charakterem obozu i oświadcza, że ponosi osobiście wyłączną odpowiedzialność za ich zaistnienie.
 6. BodyCamp zastrzega sobie prawo odwołania świadczenia Usług w przypadku zbyt małej liczby uczestników.
 7. Klient oświadcza, że jest osobą pełnoletnią i ma pełną zdolność do czynności prawnych, oraz że w czasie świadczenia Usług przez BodyCamp nie będzie znajdował się w stanie nietrzeźwości, w stanie po spożyciu alkoholu lub innych środków, które mogą ograniczać sprawność psychomotoryczną i zdolność podejmowania decyzji.
 8. Klient oświadcza, że stan jego zdrowia w pełni pozwala na skorzystanie z Usługi. Klient przed skorzystaniem z Usługi ma obowiązek skonsultować się z lekarzem.
 9. Przystąpienie do korzystania z Usługi jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o potwierdzonym przez lekarza braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach sportowych i podjęcia aktywności fizycznej lub innej z Usług oferowanych przez BodyCamp.
 10. BodyCamp zastrzega, że w trakcie świadczenia Usługi nie jest w stanie przygotowywać odrębnych posiłków dla osób z alergiami pokarmowymi. BodyCamp posiada jedną kuchnię i w żaden sposób nie może zagwarantować wykluczenia alergenów pokarmowych. Przykładowe menu udostępnione jest na Stronie internetowej.
 11. Podczas obozu Klient zobowiązuje się stosować do wszelkich poleceń oraz instrukcji otrzymanych od Specjalistów BodyCamp.
 12. Klient oświadcza, że ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za wszelkie ewentualne szkody wyrządzone przez niego komukolwiek podczas, w wyniku lub w związku z korzystaniem przez niego z Usług BodyCamp.
 13. W przypadku jakiejkolwiek szkody poniesionej osobiście przez Klienta, Klient oświadcza, że nie będzie wnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu wobec BodyCamp oraz Specjalistów.
 14. Klient zobowiązany jest do zachowania porządku oraz poszanowania wyposażenia i urządzeń BodyCamp.
 15. Klient zobowiązuje się do stosownego przygotowania do świadczonej Usługi – w szczególności do zapewnienia sobie odpowiedniego stroju, w tym obuwia odpowiedniego do wykonywanych ćwiczeń.
 16. Klient przyjmuje do wiadomości, że rzeczy wartościowe powinny być odpowiednio zabezpieczone. BodyCamp nie ponosi odpowiedzialności za utratę rzeczy wartościowych.
 17. Specjalista upoważniony jest nakazać opuszczenie obozu BodyCamp Klientowi łamiącemu postanowienia Regulaminu, nieprzestrzegającemu zasad bezpieczeństwa, zachowującemu się w sposób agresywny, wulgarny, znajdującemu się pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, nawet w przypadku, gdy Usługa została przez Klienta opłacona. W takim przypadku Usługę uznaje się za zrealizowaną.

C.  Sprzedaż, ceny i metody płatności

 1. Cena konkretnej usługi podawana jest na stronie internetowej bodycamp.pl. Cena ta wiąże Strony od momentu dokonania przez Klienta Opłaty rezerwacyjnej do dnia wykonania Usługi przez BodyCamp.
 2. Ceny Usług są cenami brutto, podawane są w PLN i zawierają wszystkie jej składniki.
 3. Klient zobowiązuje się do uiszczenia należności z góry, zgodnie z cennikiem zamieszczonym na Stronie internetowej. W momencie dokonywania rezerwacji Klient dokonuje Opłaty rezerwacyjnej za pośrednictwem płatności elektronicznej realizowanej w systemie płatniczym PayU. Płatność pozostałej części ceny Usługi dokonywana jest przelewem bankowym przed wykonaniem Usługi. Wszelkie informacje na temat zapłaty pozostałej części ceny, w tym nr rachunku bankowego, przesyłana jest Klientowi emailem po dokonaniu przez niego Opłaty rezerwacyjnej.
 4. Informacja o cenie Usługi podawana na stronie bodycamp.pl ma charakter wiążący od momentu dokonania przez Klienta Opłaty rezerwacyjnej. Wyżej wymieniona cena nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen, które mogą się pojawić po dokonaniu przez Klienta Opłaty rezerwacyjnej.
 5. Klient ma prawo do rozwiązania umowy z BodyCamp w każdym momencie przed rozpoczęciem świadczenia przez BodyCamp Usługi, z tym że w przypadku rezygnacji:
  • na 7 dni przed świadczenia przez BodyCamp Usługi, Klientowi przysługuje zwrot kosztu Usługi po potrąceniu Opłaty rezerwacyjnej wynoszącej 600 złotych,
  • na mniej niż 7 dni przed świadczenia przez BodyCamp Usługi, Klientowi nie przysługuje zwrot kosztu Usługi (zwrot wynosi 0%).
 6. W przypadku rezygnacji lub niestawienia się na obozie BodyCamp opłata uiszczona przez Klienta nie podlega zwrotowi a Usługę uznaje się za zrealizowaną.
 7. W przypadku odwołania obozu przez BodyCamp cała wpłacona przez Klienta kwota podlega zwrotowi.

D.  Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest BodyCamp, która przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji Umowy.
 2. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia oraz realizacji Umowy.
 3. Wszelkie informacji o polityce prywatności są dostępne na http://www.bodycamp.pl/zgodnie-z-rodo.html.

E.  Reklamacje

 1. W przypadku, gdy Klient stwierdzi nienależyte wykonywanie Umowy, przysługuje mu prawo do złożenia reklamacji.
 2. Reklamacja powinna zostać zgłoszona w trakcie świadczenia Usługi Specjaliście, a po zakończeniu świadczenia Usługi w ciągu 3 dni od jej zakończenia (w formie pisemnej, np. na adres kontakt[małpa]bodycamp.pl).
 3. BodyCamp zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi na reklamację w terminie 5 dni od jej złożenia przez Klienta.

F.  Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie spory związane z realizacją Umowy Strony w pierwszej kolejności spróbują rozwiązać polubownie. W przypadku braku porozumienia właściwym będzie sąd powszechny zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego.