ZGODNIE Z RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA PRZY POBIERANIU TWOICH DANYCH
Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) informujemy, że:

1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest CMM SPORTS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie,KRS: 0000629626, NIP: 6772406283, REGON: 365024992 (dalej „My”, „BodyCamp” albo „Spółka”) organizator obozów BodyCamp, właściciel domeny internetowej www.bodycamp.pl (dalej „Domena”).

2. Dane kontaktowe wyznaczonego przez nas inspektora ochrony danych osobowych to: adres e-mail: iodo[małpa]bodycamp.pl, adres do korespondencji: Inspektor Ochrony Danych Osobowych CMM Sports spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Heltmana 19, 30-644 Kraków.

3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia przez Ciebie z umowy o świadczenie usług oferowanych przez BodyCamp i wykonania zawartej przez Ciebie z BodyCamp umowy o świadczenie usług oferowanych przez BodyCamp, a także wykonania ciążących na Spółce obowiązków prawnych, wykrywania nadużyć i zapobiegania im, ustalenia i obrony oraz dochodzenia roszczeń, marketingu bezpośredniego, przesyłania ofert handlowych, promocji oraz innych informacji, a także tworzenia zestawień, analiz i statystyk, weryfikacji wiarygodności płatniczej, obsługi reklamacji i zgłoszeń, wsparcia technicznego, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych.

4. Spółka jest uprawniona do przekazywania Twoich danych osobowych podmiotom trzecim, wspierającym BodyCamp w świadczeniu usług (zwanym dalej: Podwykonawcami BodyCamp) w celu wykonania zawartej przez Ciebie z BodyCamp umowy. Dodatkowo Spółka może być zobowiązana do przekazywania Twoich danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na żądanie uprawnionych sądów, organów i instytucji.

5. Twoje dane osobowe mogą być przekazane do państwa trzeciego (np. USA) w związku z prowadzonymi działaniami na FB, w związku z tworzeniem profili przy wykorzystaniu Google Analitics i prowadzeniu działań marketingowych z wykorzystaniem Google AdWords.

6. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania zawartej przez Ciebie z BodyCamp umowy, w związku z którą Twoje dane osobowe są przetwarzane, a po ww. okresie do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Natomiast Twoje dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych.

7. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiadasz prawo dostępu do treści Twoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody.

8. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu RODO, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

9. W zakresie niezbędnym do wykonania zawartej przez Ciebie umowy, a także w zakresie niezbędnym do podjęcia przez BodyCamp działań na Twoje żądanie (skorzystanie z panelu CallPage, wysłanie zapytania przez formularz kontaktowy, rejestracji itp.) oraz w zakresie niezbędnym do wypełnienia przez Spółkę obowiązku wynikającego z przepisów prawa przetwarzanie Twoich danych osobowych następuje bez konieczności wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych. W pozostałym zakresie podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne. Natomiast w zakresie w jakim zgoda na przetwarzanie Twoich danych osobowych została wyrażona przez Ciebie wyłącznie w celach marketingowych podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, lecz odmowa wyrażenia zgody lub cofnięcie zgody uniemożliwi BodyCamp informowanie Ciebie o nowych ofertach i promocjach.